Metatekst

Gjennom arbeidet med de ulike temaene på IKT i Læring 1 har jeg hatt spennende læringsprosess der jeg har utviklet mine digitale ferdigheter. Samtidig har jeg lært mye om hvordan jeg kan ta i bruk IKT i undervisningen. Jeg har valgt arbeidskrav til presentasjonsmappa for å prøve å vise min utvikling både i forhold til tekniske og didaktiske ferdigheter. I alle temaene har refleksjon rundt arbeidet stått sentralt. Dette har hjulpet meg til å oppnå større bevissthet rundt egen læringsprosess. Det foregår da en indre mediering gjennom språket som kan føre til et større læringsutbytte. For å kunne lære trenger elevene å øke sin bevissthet rundt hvordan de lærer, og da har jeg gjennom studiet sett hvor viktig det er at de får hjelp til dette ved at vi legger til rette for refleksjon.

Tema 4 –IKT i tilpasset opplæring

I tema 4 skulle vi analysere et nettsted eller et pedagogisk program. Gjennom arbeidet så jeg viktigheten av å analysere det aktuelle verktøyet før det tas i bruk i undervisningen. Nettstedet www.gyldendal.no/abc, er et verktøy jeg gjerne vil benytte meg av, og i analysen begrunner jeg hvorfor. Jeg oppdaget etterpå at Cappelen hadde en lignende ABC-nettside. Da jeg var inne på denne for å vurdere bruk i tilpasset opplæring, merket jeg at jeg hadde et annet utgangspunkt etter å ha arbeidet med tema 4. Jeg visste hva jeg så etter, og kunne slå fast at brukergrensesnittet her var for dårlig tilpasset elever i 1. og 2. klasse med dårlige metaforer, liten bruk av respons og ingen bruk av lyd. Jeg kommer til å vurdere nye verktøy kritisk i fremtiden for å se om de kan passe for mine elever og bidra til ønsket læring.

Jeg har kortet ned mye i analysen på grunn av omfanget. Jeg har fokusert på det jeg syntes var viktigst og tatt bort mye av det deskriptive. Bruken av åpne mapper på studiet gjør at vi kan se på andres arbeider og lære av hverandre. I løpet av de ulike temaene har jeg vært mye inne på de andre studentenes sider for å lære av det de har gjort. I tema 4 fikk vi i oppgave å vise til andre studenters arbeider. Jeg har tatt med det jeg skrev i refleksjonsloggen om dette for å vise hvordan andres oppgaver førte meg videre i læringsprosessen. På studiet har det vært et praksisfellesskap der vi har kunnet gjøre nytte av andres kunnskap uten å stjele tekst, men ved å referere til andres digitale mapper. Jeg har fått øynene opp for fordelene med bruk av åpne digitale porteføljer slik at elevene kan lære av hverandre og få reelle mottakere. Slik kan mappene kan bli en base for læring istedenfor bare et arkiv.

til toppen

Tema 5 –bilder i bevegelse

IKT skal med Kunnskapsløftet inn i alle fag. Elevene skal gjennom sin skolegang utvikle sine digitale ferdigheter, og det stiller krav til lærerne. Mye av grunnen til at jeg valgte å ta en videreutdanning i IKT var fordi jeg ikke følte at jeg hadde så mye å bidra med på dette området. Jeg kunne benytte meg av internett, tekstbehandling og hadde noe kjennskap til andre programmer. Jeg har gjennom dette året fått utvikle min kunnskap om mange nye verktøy jeg kan bruke i skolen. Samtidig har det blitt veldig tydelig for meg at det ikke nytter å bare ha tekniske ferdigheter. Faglig og didaktisk fokus er viktigst, å kunne bruke ferdighetene i undervisningen slik at det kan føre til læring for elevene. I arbeidet med Tema 5 lærte jeg meg å bruke forholdsvis nye verktøy som bla. Cubase og Windows Moviemaker. Disse ferdighetene vil trolig bli nyttige i undervisningen. Likevel hjelper det ikke særlig å beherske dem selv dersom jeg ikke kan sette dem inn i en meningsfylt undervisningssituasjon. Det var derfor veldig spennende å lage et undervisningsopplegg med bruk av disse verktøyene. Jeg reflekterte mye rundt hvordan bilder i bevegelse kan knyttes inn i de ulike fagene og kom frem til et opplegg, der læring står i fokus, som jeg har lyst til å prøve ut i praksis.

Tema 6 –IKT og storyline

Det sosiokulturelle læringsperspektivet har vært sentralt på studiet ved at vi har fokusert på ”læring gjennom samarbeid med IKT som verktøy”, CSCL. (Karlsen og Wølner, 2006) I tema 6 arbeidet jeg med Nina A. Furuheim og Lene Meen, og fikk særlig erfare hvordan gruppa gjennom godt samarbeid kom frem til et bra sluttprodukt samtidig som vi hjalp hverandre videre i egen læringsprosess. Her kan Vygotskys utviklingssone trekkes inn. Elever kan klare mer ved hjelp fra andre enn de kan alene, og derfor kan samarbeid stimulere til læring. Det var også veldig lærerikt å erfare storyline med IKT som verktøy. Jeg tror det er en arbeidsform som kan motivere elevene fordi de går inn i fagstoffet i en rolle, og i samarbeid med andre kan de leke seg gjennom det. Vi erfarte på gruppa at metoden gjorde at vi fikk lyst å fordype oss i fagstoff vi i utgangspunktet ikke var så motiverte for. Jeg utviklet meg også faglig i dette arbeidet i forhold til bildebehandling og bruk av Photoshop i forbindelse med utarbeidingen av nettavis, rollefigur og logoer.

til toppen

tilbake

hjem